Aktualne akcje
IDEA:

Dni Elektrorecyklingu organizowane są przez nas od kilku lat z troski o stan środowiska. Systematyczny wzrost masy elektroodpadów w Polsce o ok 5% rocznie i ich zdecydowanie niekorzystny wpływ na klimat oraz zdrowie i życie organizmów żywych wymuszają konieczność edukacji społeczeństwa w zakresie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz odpadami niebezpiecznymi.

Głównym celem Akcji jest przyczynienie się do podniesienia poziomu zbiórki ZSEiE i recyklingu urządzeń w zakładach przetwarzania. Jak wiadomo, ze starego sprzętu można odzyskać bardzo wiele substancji, takich jak złoto, srebro, miedź, rtęć, aluminium. Przede wszystkim jednak należy usunąć i zabezpieczyć szkodliwe substancje i gazy np. freon, cyklopentan i izobutan, które wywołują ogromne zmiany w atmosferze i prowadzą do zmian klimatu. Jeśli toksyczne pierwiastki z elektroodpadów (rtęć, kadm, nikiel, ołów i inne) dostaną się do wody i gleby mogą powodować zmiany genetycznej choroby zwierząt i ludzi, a także obumieranie roślin.

W ramach organizowanych już po raz piąty Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu realizowany będzie konkurs dla szkół (gra miejska). W czasie trwania Akcji, w autobusach i tramwajach mieszkańcy będą mogli obejrzeć spot edukacyjny.

Pierwsza edycja Dni Elektrorecyklingu odbyła się w październiku 2012 roku we Wrocławiu. Akcja okazała się wielkim sukcesem. Działania zrealizowane w ramach programu zostały entuzjastycznie przyjęte zarówno przez mieszkańców Wrocławia (najszerszą grupą uczestników była młodzież szkolna – w zorganizowanych konkursach udział wzięła co trzecia placówka), jak również media (relacje a przebiegu Akcji emitowano w kilku stacjach telewizyjnych, ukazały się obszerne artykuły prasowe i wyemitowano szereg audycji radiowych). W efekcie Dni Elektrorecyklingu przyczyniły się do zwycięstwa Miasta Wrocławia w konkursie „Gmina przyjazna recyklingowi” w 2013 roku. Coroczna Akcja realizowana jest przy współpracy z lokalnymi władzami, placówkami edukacyjnymi i cieszy się rosnącą popularnością.